Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací Rozumím
Ankety a hlasováníAnkety a hlasování

Podmínky

Všeobecné smluvní podmínky užívání

služeb poskytovaných na stránkách www.ihlas.cz (dále jen „Podmínky”).

1. Obecná ustanovení

 1. 1.1. Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívaní služeb poskytovaných serverem www.ihlas.cz:
  1. 1.1.1. tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);
  2. 1.1.2. zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);
  3. 1.1.3. zásady uživatelského obsahu upravující zejména pravidla dovoleného a nedovoleného Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů (dále jen „Zásady Uživatelského obsahu”);
  4. 1.1.4. pravidla oznámení o závadném obsahu upravující náležitosti oznámení o právně závadném Uživatelském obsahu (dále jen „Pravidla Oznámení”).
  5. Pro vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů, Zásady Uživatelského obsahu a Pravidla Oznámení nedílnou a závaznou součástí těchto Podmínek.
 2. 1.2. Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele, nahráním souboru na Server, stažením souboru ze Serveru nebo jakýmkoliv jiným užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu, Pravidel Oznámení a veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované prostřednictvím Serveru.
 3. 1.3. Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
  1. 1.3.1. „Poskytovatel” Služeb na Serveru je fyzická osoba Tomáš Řehák se sídlem U pošty 5, 746 01 Opava.
  2. 1.3.2. „Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na Serveru. Neregistrovaný Uživatel a Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.
  3. 1.3.3. „Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény www.ihlas.cz.
  4. 1.3.4. „Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.
  5. 1.3.5. „Ankety” jsou (i) veškeré text a případně odkazy vložené Uživatelem na Server, Vložené Ankety jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každá Anketa je jednoznačně identifikovatelná přes svou unikátní adresu URL (např. http://www.ihlas.cz/f54sdf54/), která se skládá z vlastního jména případně unikátního alfanumerického kódu.
  6. 1.3.6. „Privátní Anketa” znamená anketu, která není přístupný jinému Uživateli, než Uživateli, který ji na Server vložil.
  7. 1.3.7. „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, a to především ve formě Anket, textů komentářů pod Anketami nebo soukromé pošty.
  8. 1.3.8. „Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Podmínek.
  9. 1.3.9. „Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru.
  10. 1.3.10. „Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.
  11. 1.3.11. „Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.
  12. 1.3.12.„Nabídka Poskytovatele” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb pro daného Uživatele umístěnou na Serveru.
  13. 1.3.13.„Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu a Pravidel Oznámení.

2. Poskytované Služby

 1. 2.1. Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:
  1. 2.1.1. poskytování úložného prostoru pro Ankety, jejich správu a jejich sdílení prostřednictvím sítě internet;
  2. 2.1.2. další služby dostupné na Serveru dle tam uvedených podmínek.

3. Uživatelé & rozsah poskytovaných Služeb

 1. 3.1. Služby nabízené Poskytovatelem může využívat (i) Neregistrovaný Uživatel, (ii) Registrovaný Uživatel.
 2. 3.2. Neregistrovaný uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat služeb:
  1. 3.2.1. vkládání Anket přes webové rozhraní Serveru.

4. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. 4.1. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.
 2. 4.2. Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
 3. 4.3. Umístěním Ankety na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušné Ankety na Serveru.
 4. 4.4. Umístěním Ankety na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu Ankety.
 5. 4.5. Umístěním Ankety označené k veřejnému sdílení na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování názvu Ankety a jejímu zařazení do databáze pro vyhledávání Anket Uživateli.
 6. 4.6. Uživatel bere na vědomí, že vytvoření „thumbnail” jakož i zpracování názvu Nahraného souboru probíhá automatizovaně a Poskytovatel nijak nezkoumá obsah ani název Nahraného souboru. S výjimkou pověření/oprávnění uvedených v tomto článku 4.2. Podmínek Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití Ankety.
 7. 4.7. Uživatel je povinen zajistit soulad umístění Ankety jakož i jiného Uživatelského obsahu na Server se Zásadami Uživatelského obsahu.
 8. 4.8. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní sdílení Ankety (popř. jiného Uživatelského obsahu), prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet v souladu s čl. 4.5. těchto Podmínek. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Uživatelský obsah, zejména sdílené Ankety, byl zcela v souladu s ust. čl. 4.7 Podmínek. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto Podmínek ze strany Uživatele.
 9. 4.9. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem. Odpovědnost Poskytovatele je vymezena v čl. 5.2. těchto Podmínek.
 10. 4.10. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.
 11. 4.11. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
 12. 4.12. Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování Anket či jiného Uživatelského obsahu, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah, nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.
 13. 4.13. Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které byly v rozporu s tímto ustanovením.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. 5.1. Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje Uživatelský obsah. Pouze Uživatelé mají při umístnění souboru na Server možnost a právo rozhodnout o sdílení (či nesdílení, tj. „Privátní soubor”) Nahraného souboru. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Uživatelský obsah dle těchto Podmínek.
 2. 5.2. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 3. 5.3. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 4. 5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména:
  1. 5.4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost komentářů publikovaných na Serveru Uživatelem.
  2. 5.4.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakékoli Ankety, a to zejména (i) pokud nebyla v případě Neregistrovaných a Registrovaných Uživatelů zobrazena žádným Uživatelem alespoň po dobu dvou (2) měsíců.
 5. 5.5. V případě omezení dostupnosti Ankety zejména nebude možné dohledat jiným Uživatelem zvolené Ankety prostřednictvím funkce vyhledávání, popř. tyto Ankety nebudou veřejně přístupné, tj. přístup k těmto anketám bude mít prostřednictvím hesla pouze Uživatel, jenž soubor nahrál.
 6. 5.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.

6. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

 1. 6.1. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech Oznámení.
 2. 6.2. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení ve smyslu Pravidel Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jehož Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.
 3. 6.3. V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v Pravidlech Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.
 4. 6.4. Uživatel, jehož Anketa byla v důsledku Oznámení odstraněn nebo znepřístupněn, je oprávněn do 7 dnů ode dne odstranění nebo znepřístupnění příslušné Ankety zaslat Poskytovateli sdělení řádně, úplně a pravdivě odůvodňující, že obsah Ankety a její umístění na Server je v souladu s právem (dále jen „Protioznámení”). Poskytovatel může (není však povinen) využít informace uvedené v Protioznámení pro vyhodnocení dalšího případu obdržení Oznámení. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není po obdržení Protioznámení povinen odstraněný nebo znepřístupněný Nahraný soubor znovu zpřístupnit.

7. Následky porušení Podmínek

 1. 7.1. V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.
 2. 7.2. V případě opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
  1. 7.2.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli obsahu); a/nebo
  2. 7.2.2.podmínit další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele prohlášením o právní bezvadnosti veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel umístil na Server.
 3. 7.3. V případě dalšího podstatného porušení Podmínek nebo v případě jakéhokoli mimořádně závažného porušení těchto Podmínek (např. porušení čl. 2.2. a/nebo čl. 2.3. Zásad Uživatelského obsahu) nebo právních předpisů je Poskytovatel oprávněn:
  1. 7.3.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení jakékoli ankety);
  2. 7.3.2. účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek.
 4. 7.4.Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.

8. Odpovědnost za škodu

 1. 8.1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
  1. 8.1.1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  2. 8.1.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
  3. 8.1.3. Služby budou poskytovány bez chyb;
  4. 8.1.4. Uživatelský Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný;
  5. 8.1.5. Uživatelský Obsah neporušuje právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob.
 2. 8.2. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
 3. 8.3. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  1. 8.3.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;
  2. 8.3.2. nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře;
  3. 8.3.3. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Uživatelského obsahu, včetně Anket.

9. Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

 1. 9.1. Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.
 2. 9.2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

10. Závěrečná ustanovení

 1. 10.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. 10.2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 3. 10.3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
 4. 10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 5. 10.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
 6. 10.6. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.