Zásady Uživatelského obsahu

upravující základní pravidla a povolený charakter přípustných informací a dat umisťovaných uživateli na Server
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb Poskytovatele)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Zásady Uživatelského obsahu představují nedílnou a závaznou součást Podmínek.
  2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Uživatelského obsahu, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.
 2. Zásady Uživatelského obsahu
  1. Uživatel má ve vztahu k veškerému Uživatelskému obsahu následující práva a povinnosti:
   1. Uživatel je oprávněn zvolit si název, popis a odpovědi Ankety. Anketa nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují čl. 2.2. a/nebo 2.3. těchto Zásad Uživatelského obsahu. Nebude-li takový název odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na změnu Ankety nebo odstranění takové Ankety ze Serveru nebo na omezení přístupu k takové Anketě.
   2. Uživatel je povinen při umístění Uživatelského obsahu na Server rozhodnout o tom, zda bude Uživatelský obsah veřejně sdílet či zda bude přístup k Uživatelskému obsahu omezen.
   3. Uživatel se zavazuje zdržet se umísťování erotického a/nebo pornografického Uživatelského obsahu na Server. Pokud uživatel umístí v rozporu s tímto zákazem erotický a/nebo pornografický Uživatelský obsah, může být takový Uživatelský obsah odstraněn, znepřístupněn.
   4. Poskytovatel si vyhrazuje právo přesouvat Uživatelský obsah mezi různými částmi Serveru.
   5. Uživatelé mohou mazat svůj Uživatelský obsah.
   6. Uživatel může Uživatelský obsah znepřístupnit pro další Uživatele, či přístup omezit. Konkrétní způsoby znepřístupnění a omezení přístupu k Uživatelskému obsahu upravuje aktuální Nabídka Poskytovatele. Uživatel umístěním Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů nesmí porušovat pravidla stanovené těmito Zásadami Uživatelského obsahu.
  2. Umístění Uživatelského obsahu na Server, zejména ve vztahu k obsahu Nahraných souborů ukládaných Uživatelem na Server Poskytovatele, Anketám a Komentářům, nesmí být v rozporu s právními předpisy a Podmínkami, zejména pak těmito Zásadami Uživatelského obsahu, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí umístěním Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů na Server:
   1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;
   2. podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;
   3. podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;
   4. podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalovat trestný čin;
   5. zobrazovat týrání zvířete;
   6. obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;
   7. porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby;
   8. propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;
   9. šířit nevhodné či škodlivé soubory a/nebo informace, zejména viry, trojské koně, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware;
   10. šířit soubory a/nebo informace představující přímý či nepřímý odkaz na obsah, který neodpovídá požadavkům těchto Zásad Uživatelského obsahu, zejména linky URL, trackery, torrenty, a jiné odkazy.
  3. Uživatel se nesmí v rámci Serveru chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam”) nebo nahrávat takový Uživatelský obsah, který omezuje funkčnost Služby nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů obtížnější.
  4. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na Server jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob. V případě publikování reklamy Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Uživateli možnost publikování komentářů nebo odstranění veškerého Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů, které reklamu obsahují. Porušení tohoto ustanovení se považuje za mimořádně závažné porušení Podmínek ve smyslu čl. 7.3. Obecných Podmínek.
add