Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací Rozumím
Ankety a hlasováníAnkety a hlasování

Zásady uživatelského obsahu

Obecná ustanovení

 • Tyto Zásady uživatelského obsahu představují nedílnou a závaznou součást Podmínek.
 • Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité na této stránce jsou definované v Obecných podmínkách.

Uživatelský obsah

Uživatel má ve vztahu k Anketám, jakož i jinému Uživatelskému obsahu následující práva a povinnosti:

 1. 1. Uživatel je oprávněn zvolit si název Ankety a popisek ankety. Název a popisek Nahraného souboru nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují čl. [2] těchto Zásad Uživatelského obsahu. Nebude-li takový název nebo popisek odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově či graficky nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na odstranění takto nazvané Ankety ze Serveru nebo omezení přístupu k takto Nazvanému souboru.
 2. 2. Umístění Uživatelského obsahu na Server, zejména ve vztahu k názvu a obsahu Anketám ukládaných Uživatelem na Server Poskytovatele, textům komentářů a/nebo obsahu pošty, nesmí být v rozporu s právními předpisy a Podmínkami, zejména pak těmito Zásadami Uživatelského obsahu, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí umístěním Ankety na Server:
  1. 2.1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;
  2. 2.2. podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;
  3. 2.3. podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;
  4. 2.4. podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin;
  5. 2.5. zobrazovat týrání zvířete;
  6. 2.6. obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;
  7. 2.7. propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;
  8. 2.8. porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby;
 3. 3. Uživatel se nesmí v rámci Serveru chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam”) nebo nahrávat takový Uživatelský obsah, který omezuje funkčnost Služby nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů obtížnější.
 4. 4. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na Server jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob. V případě publikování reklamy Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Uživateli možnost publikování komentářů k Anketám nebo odstranění veškerých Anket, které reklamu obsahují.